Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Valná hromada

Dne 7.12. 2012 proběhla Valná hromada občanského sdružení DAVID A GOLIÁŠ.

Zápis z jednání Valné hromady občanského sdružení DAVID A GOLIÁŠ

Datum konání: 7.12.2012

Místo konání : Plzeň-Lochotín, Dům pohádek

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda Mgr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná.

Program jednání:

  1. Informace o dotaci od ÚMO Plzeň
  2. Výsledek akce „Amigos“
  3. Dar 100 000 Kč na rekondičně – rehabilitační pobyt ve Štúrovo v r.2013
  4. Rekondiční pobyt Štúrovo(podrob­nosti)
  5. Svatební veletrh
  6. Schválení usnesení

1. Informace o dotaci od ÚMO Plzeň

Předseda Mgr.Štich předložil vyúčtování dotace ÚMO – v částce 60 tis. Kč. Za finanční prostředky byly zakoupeny polohovací pomůcky, zimní pytle pro děti.Pomůcky byly zapůjčeny jednotlivým členům k používání.

2. Výsledek akce „Amigos“

Předseda Mgr. Štich nám sdělil, že dne 28.11.2012 jsme získali finanční dar od baru Amigos ve výši 20 000,– Kč. Tato částka byla získána formou prodeje koktejlů (z každého koktejlu 5,– Kč pro naše občanské sdružení). Na každého člena byla rozdělena částka ve výši 1 700,– Kč, nejpozději do 31.12.2012 každý předloží doklady k vyúčtování.

3. Dar 100 000 Kč na pobyt ve Štúrovo

Finanční dar od dalšího dárce ve výši 100tis. Kč bude převeden do roku 2013, z peněz bude uhrazen rekondiční pobyt ve Štúrovu a rehabilitační pomůcky. Do 30.6.2013 je třeba vyúčtovat použití daru.

4. Rekondiční pobyt Štúrovo

Byl navržen termín pro rekondiční pobyt v termálních lázních Štúrovo 15.-22.6.2013. Pí. Brunátová objedná 2 chaty Pohoda, závazné přihlášení k pobytu bude do termínu zaplacení zálohy cca do 3/2013,

5. Svatební veletrh

Pan předseda nám oznámil, že 19.1.2013 se bude konat v Parkhotelu Škoda v Plzni „Svatební veletrh“, cena jedné vstupenky ve výši 100,– Kč bude věnována našemu občanskému sdružení.

Info o veletrhu: http://www.svatebniveletrhplzen.cz/

Valná hromada schválila níže navržené usnesení:

I. Valná hromada schvaluje :

  • Předložené vyúčtování dotace ÚMO Plzeň
  • Rozdělení finančního daru od baru Amigos
  • Převod daru 100 000 Kč do příštího roku na úhradu rekondičního pobytu
  • Termín pořádání rekondičního pobytu Štúrovo 15.-22.6.2013.

II. Valná hromada bere na vědomí zprávu o konání svatebního veletrhu 19.1.2013.

K předloženému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky a pan Mgr.Lukáš Štich konstatoval, že návrh byl schválen.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

V Plzni dne 10.12.2012

Zapsala: Iva Brunátová

Ověřitelé zápisu: Alena Sikorová,Věra Štichová

Zpět