Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

V TÉTO RUBRICE ZJISTÍTE:

1)Užitečné odkazy(seznam nadací, dodavatelů kompenzačních pomůcek, dodavatelů zdravotních pomůcek a jiné)

2)Možnosti financování výše uvedeného(jak získat dar od nadace, od soukromníka, co je k tomu potřeba, jaké jsou státní zdroje dodací)

3)Rady a nápady

4)Do budoucna plánujeme zde nabídnout kompenzační pomůcky,které naše děti nevyužívají(da­rujeme, prodáme, zapůjčíme)

1. UŽITEČNÉ ODKAZY

· SEZNAM NADACÍ

SEZNAM DODAVATELŮ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

SEZNAM DODAVATELŮ ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK

OSTATNÍ ODKAZY

2. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ DARU OD FIRMY

Je možné oslovit firmu, která by přispěla na zdravotní pomůcku pro dítě(i dospělého). Není třeba z toho mít nepříjemné pocity, firma si částku,kterou přispěje,může na konci roku odečíst z daní. A mnohdy je pro firmu přijatelnější věnovat peníze konkrétnímu dítěti na konkrétní účel.

Postup: Firma dá vědět částku,kterou přispěje(na pomůcku, potřebu) a s tou konkrétní firmou(dárcem) se sepíše darovací smlouva.

Firma má možnost částku odepsat z daní podle zákona č. 586/1992Sb.o daních z příjmů.

Je – li firmou fyzická osoba, dar může být nejméně 1000Kč, a nejvíce 10% ze základu daně. Je – li firmou právnická osoba, dar může být nejméně 2000Kč, a nejvíce 5% ze základu daně.

Pokud dar od firmy převyšuje 20.000Kč, podléhá tato částka zdanění dle zákona č. 357/92 Sb. Pak je povinností podat daňové přiznání a zaplatit darovací daň. Je ale možné finanční úřad požádat o tzv. odpuštění darovací daně.

STÁTNÍ ZDROJE DODACÍ

Stát poskytuje rodinám s dítětem se zdravotním postižením tzv. dávky sociální péče. Podmínky,za kterých se tyto dávky poskytují pro osoby zdravotně postižené, jsou nově upraveny zákonem č. 329/2011 Sb.s platností od 1.1.2012. Dávku poskytuje Úřad práce v místě,kde má dítě se zdravotním postižením trvalé bydliště. Jedná se o dva typy dávek:

 • příspěvek na mobilitu(400Kč/mě­síc – na základě průkazu ZTP/P – musí se podat žádost)
 • příspěvek na zvláštní pomůcky

Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek

Jedná se o jednorázovou dávku. Součet vyplácených příspěvků nesmí v 5ti letech přesáhnout částku 800 000 Kč. Vzhledem k úpravám v novém zákoně se jedná o příspěvek na pomůcky,které nejsou ani částečně hrazeny ze zdravotního pojištění. Nelze tedy žádat o příspěvek na pomůcku jako např. invalidní vozík, kočárek. Z kompenzačních pomůcek lze žádat pouze o příspěvek na dětskou autosedačku.

 • je-li cena pomůcky nižší než 24 000 Kč, poskytne se příspěvek tehdy, jestliže příjem společně posuzovaných osob je nižší než osminásobek životního minima
 • spoluúčast osoby činí 10% z předpokládané nebo již určené celkové ceny pomůcky, minimálně však 1000 Kč.
 • Příspěvek se poskytuje na pomůcku v základním vybavení
 • Příspěvek je poskytován již dětem starším než 1.rok
 • Nově lze žádat o zapůjčení stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny nebo schodolezu

Pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí

 • úprava automobilu vyžadující montáž(např. ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku
 • speciální zádržné systémy(tady se nejedná o běžnou autosedačku)
 • speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybyvení
 • nájezdové lyžiny
 • přenosná rampa
 • stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě
 • stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál(nikoliv o obklady, podlahové krytiny,sanitu a­pod.)

Nové částky životního minima

 • pro jednotlivce 3410Kč
 • pro první osobu v domácnosti 3140 Kč, pro druhou a další osobu,která není zaopatřené dítě 2830 Kč
 • pro nezaopatřené dítě:

do 6ti let – 1710Kč
od 6ti do 15ti let – 2140 Kč
od 15ti do 26ti let – 2450 Kč

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ DOTACE OD NADACE

V případě potřeby je také možné obrátit se s žádostí o pomoc při hrazení zdravotní pomůcky na organizace,které v této oblasti poskytují pomoc. Nejčastěji se jedná o žádosti na pomůcky,které nehradí úřad práce ani zdravotní pojišťovna nebo na ně přispívá jen částečně.

Nadace se snaží(pokud je to v jejích možnostech)přispět každému,kdo opravdu pomoc potřebuje. Je proto důležité se při sepisování žádosti rozepsat o zdravotním stavu dítěte a hlavně napsat,jak by mu pomůcka pomohla a usnadnila život. A je také dobré popsat i svou finanční situaci(důvody proč nemůžete pomůcku hradit sami).

Nadace přibližně 1× za měsíc schvalují žádosti. Pokud bude moci nadace přispět, pošle poštou nebo e-mailem darovací smlouvu, popř. zavolá.

Co je třeba uvést v žádosti o příspěvek:

 • jméno a příjmení, adresa, rodné číslo
 • popis situace žadatele(aktuální životní,sociální a finanční situace ,zdravotní informace,lékařské zprávy…)
 • odůvodnění žádosti(potřeba zdravotní pomůcky, specifikace pomůcky,výhody které užívání pomůcky přinese apod.)
 • finanční rozpočet na pomůcky(celková částka, úhrada zdravotní pojišťovny, doplatek

K žádosti je třeba přiložit:

 • kopie lékařských zpráv vztahujících se k dané pomůcce
 • případně rozhodnutí sociální odboru městského úřadu o zamítnutí žádosti na jednorázový příspěvek na opatření pomůcky
 • kopii průkazu ZTP,ZTP/P
 • kopii kalkulace na pomůcku, službu,apod.

V žádosti na nadace je dobré se rozepsat o zdravotním stavu dítěte,co podnikáte pro jeho zlepšení(např. navštěvujete rehabilitace, cvičíte sdítětem), jak by dítěti zdravotní pomůcka pomohla a usnadnila život(např. polohování, vertikalizace, usnadnění mobility, sociální kontakt apod.),jaké je cena pomůcky, kolik hradí pojišťovna a jaký je doplatek a dále důvod,proč nemůžete doplatek na zdravotní pomůcku uhradit.

Po odeslání žádosti:

Je dobré asi tak za týden zatelefonovat na nadaci a zeptat se,zda Vaši žádost obdrželi a kdy ji budou projednávat. Pokud nadace finanční prostředek přislíbí, zašle darovací smlouvu nebo příslib a postup je následující:

 • darovací smlouvu nebo číslo darovací smlouvy sdělíte firmě,které dodává pomůcku(službu)
 • ti vystaví fakturu přímo nadaci
 • nadace tuto fakturu pošle k podpisu zákonnému zástupci dítěte
 • pošlete podepsanou fakturu zpět nadaci.

3. RADY A NÁPADY

JAK ZÍSKAT VYŘAZENOU POMŮCKU

Kompenzační pomůcky – vyřazení staré pomůcky z evidence a následně získání nové

Kompenzační pomůcku(kočárek,vo­zík,chodítko…­.)do konce r. 2012 zapůjčovala pojišťovna svým klientům na určitou dobu(minimálně to bylo 3 roky).

Po uplynutí zápůjční doby nemá už tato pomůcka pro pojišťovnu žádnou zůstatkovou hodnotu a klient má tedy nárok na získání nové pomůcky stejného typu.

Aby to bylo správně zaevidované je třeba udělat dva kroky:

1. Získat od firmy,která pomůcku poskytla vyřazovací protokol(z něhož bude vyplývat,že pomůcka je stará a nepoužitelná) – ne vždy to jde, někteří dodavatelé kompenzačních pomůcek požadují vrácení pomůcky(repasují jí a předávají dále).

Je také možné napsat místopřísažné prohlášení,že firma,která zdravotní pomůcku dodala již neexistuje(exis­tovat nesmí),tím pádem není pomůcku komu vrátit,uvést tam jak dlouho jí mám(čím déle,tím lépe)….a že tedy žádám o její ponechání.

2. Tento protokol o vyřazení (i s pomůckou­)předat(lepší je osobně)na pojišťovně,tam kde se předávají žádosti o kompenzační pomůcky a zároveň s protokolem o vyřazení podat vlastní žádost o vyrovnání.

Vypadat má přesně takto: V ………dne…… Pro: p/pí …………………jméno ředitelky odboru zdravotní péče

Vážená paní ředitelko,

prosím Vás o ponechání vyřazeného zdravotního kočárku(či jiného výrobku – je zde naprosto nutné uvést přesný typ) pro dceru/syna…….r­.č.(to rodné číslo tam být musí)…….

Tento kočárek,vozík(to­to)chodítko(či cokoliv dalšího) potřebujeme při přepravování(či jiné činnosti na kterou je pomůcka používána),převážně pro domácí používání a také jako náhradní v případě poruchy pomůcky nové(nutné uvést,co bude ta nová pomůcka). Pomůcku zrenovujeme na vlastní náklady tak,aby jí/mu nadále sloužil(a). (Tahle věta je mega důležitá)

Děkujeme(děkuji) Jméno,příjmení – vztah k dítěti Příloha: Protokol o kontrole zdravotní pomůcky

Druhámožnost: Tohle celé je možné obejít tím, že přinesete na pojišťovnu potvrzení o ekologické likvidaci dále nepoužitelné pomůcky(pomůcku ale nezlikvidujete a ponecháte si jí).

Třetí možnost: Darování pomůcky v dobrém stavu(opravené na vlastní náklady)nějakému zařízení(staci­onáři,škole, dětskému domovu,ústavu)-tj. někde se domluvit,že potvrdí,že pomůcku převzali,ale nevezmou si jí.

Ještě je možnost ponechání si pomůcky ze sociálních důvodu.

4. NABÍDKA POMŮCEK:

 • je do budoucna v plánu nabídnout k zapůjčení,da­rování či prodeji pomůcky pro „našich dětech“
 • sdružení zatím nenabízí žádné pomůcky

· K ZAPŮJČENÍ · K DAROVÁNÍ · K PRODEJI