Novinky

12.10.2023

Aktualizace partnerů

Proběhla aktualizace našich partnerů, všem děkujeme za projevenou přízeň

Celá zpráva
Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Ve středu 27.9.2023 jsme se od železniční zastávky Plzeň- Bolevec vydali na procházku kolem Třemošenského rybníka a dále ke Kamennému rybníku. Šli jsme po zážitkovém okruhu Spejbla a Hurvínka…

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis z Valné hromady

Dne 26.6.2013 proběhla Valná hromada sdružení David a Goliáš

Dne 26.6.2013 proběhla Valná hromada sdružení David a Goliáš

Datum konání 26.6. 2013 v 9.30 hodin

Místo konání: agentura DORA, Brněnská 14, Plzeň

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda Mgr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů, a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná.

Program jednání:

 1. Hospodaření sdružení (vyúčtování rekondičně – rehabilitačního pobytu ve Štúrově,

  rozdělení prostředků pro zbývající rodiny,které nejely,ostatní)

 2. Informace o průběhu žádostí o finanční příspěvek, které byly podány na ÚMO 1 a ÚMO
 3. Schůze členů sdružení
 4. Potřeby dětí
 5. Školení pro občanská sdružení a jejich členy
 6. Brožura na propagaci sdružení David a Goliáš
 7. Diskuze

1. Hospodaření sdružení

 • vyúčtování rekondičně rehabilitačního pobytu ve Štúrově……60 050 K­č(cena ubytování)
 • budou doúčtovány služby asistenčního personálu(do 31.7.2013 – doúčtuje

  Iva Brunátová)

 • předběžně domluveno doúčtování pro tři zbývající děti,které se pobytu

  nezúčastnily(přís­pěvek ve stejné výši pro každé z nezúčastněných dětí se bude

  řešit individuálně )

 • zkontrolován stav pokladny
 • zkontrolován zůstatek na účtu sdružení
 • vymezení částky na poděkování sponzorům a propagaci, toto hlídá výbor sdružení
 • je možné pro potřeby sdružení zakoupit odborné knihy
 • možnost darovací smlouvy na pomůcky a potřeby pro děti, pokud je zakoupí

  sdružení(do 20.000 Kč se neplatí darovací daň, poté podle tabulek)

2. Informace o průběhu žádostí o finanční příspěvek,které byly podány na ÚMO 1 a ÚMO

 • ÚMO 1,3 proplácí příspěvky zpětně, na podkladě doložených dokladů (např.

  na kompenzační pomůcky a potřeby pro děti, soukromou rehabilitace, speciální

  potraviny,relaxační pobyty)

 • ve spolupráci s ÚMO se plánuje ŠKOLA SENIORŮ

3. Schůze členů sdružení – se bude konat dne 8.8. 2013 v 10.30 ve Spáleném Poříčí
u Tupých

 • zde se pokusíme sestavit seznam potřeb a pomůcek pro jednotlivé děti

4. Potřeby pro děti(viz bod 3)

 • do budoucna se plánuje udělat seznam potřeb a pomůcek pro jednotlivé děti(tento

  seznam na webové stránky sdružení Davida a Goliáš umístí Alena Sikorová)

5. Školení pro občanská sdružení a jejich členy

 • pořádají NEZISKOVKY.CZ v Praze, pokud bude

  mít někdo zájem, je možné ho na školení vyslat

6. Brožura na propagaci sdružení DAVID A GOLIÁŠ

 • plánuje se vydat brožura,která představí sdružení DAVID A GOLIÁŠ, ale zároveň může

  být i nápomocná pro rodiny, které se ocitnou ve stejné situaci(mají postižené

  dítě – vrozenou vývojovou vadou, následkem úrazu, předčasným porodem…..)

7. Diskuze

 • zaměření se na cíle sdružení
 • spíše podpora stávajících členů(popř. přijetí členů nových)
 • zaměření se na podporu rodin ze sdružení, zejména na pomoc se získáváním

  asistenčních služeb

 • odlehčovací péče
 • předávání zkušeností
 • spolupráce se vzdělávacími institucemi(např. rodinná škola ve Spáleném Poříčí,

  soukromá zdravotnická škola v Plzni)

Valná hromada schvaluje: body 1–4

 • hospodaření sdružení,dotace od ÚMO 1,3, schůze členů sdružení, potřeby pro děti

Valná hromada bere na vědomí: body 5 – 7

 • školení pro občanská sdružení,příprava brožury pro propagaci sdružení DAVID A GOLIÁŠ,diskuzi

K předloženému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky a pan Mgr.Lukáš Štich konstatoval, že návrh byl schválen.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrž. 0

V Plzni dne 1. 7. 2013

Zapsala: Alena Sikorová

Ověřitelé zápisu: Věra Štichová, Jitka Vašková

Zpět