Novinky

12.10.2023

Aktualizace partnerů

Proběhla aktualizace našich partnerů, všem děkujeme za projevenou přízeň

Celá zpráva
Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Ve středu 27.9.2023 jsme se od železniční zastávky Plzeň- Bolevec vydali na procházku kolem Třemošenského rybníka a dále ke Kamennému rybníku. Šli jsme po zážitkovém okruhu Spejbla a Hurvínka…

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis z jednání Valné hromady občanského sdružení David a Goliáš

Zápis z jednání Valné hromady občanského sdružení David a Goliáš

Datum konání: 10. září 2014 v 16.00 hod


Zápis z jednání Valné hromady občanského sdružení David a Goliáš

Datum konání: 10. září 2014 v 16.00 hod

Místo konání: Pod Mikulkou 5/538, 323 00 Plzeň

Přítomni: viz prezenční listina

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda Mgr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná (přítomno 14 členů z 19ti).

Program jednání:

 1. Nové stanovy – místo občanského sdružení zapsaný spolek, změna adresy
 2. Hospodaření sdružení (vyúčtování rekondičně – rehabilitačního pobytu ve Štúrově, rozdělení prostředků pro zbývající rodiny, které nejely, ostatní). Poděkování za dar plzeňské společnosti ČEZ. Informace o průběhu žádostí o finanční příspěvek, které byly podány na ÚMO
 3. Nová volba předsedy, místopředsedy a výboru sdružení/spolku
 4. Ostatní, diskuze

1. Nové stanovy

 • Ke schválení předloženy nové stanovy zapsaného spolku: nový název DAVID a GOLIÁŠ, zapsaný spolek
 • Nové stanovy předloží do 15. září Alena Sikorová všem k nahlédnutí, aby ještě byly možné úpravy
 • V souvislosti se změnou stanov nová adresa sdružení: Pod Mikulkou 5/538, 32300 Plzeň
 • Vilém Kepka do 15. září připraví výpis z katastru nemovitostí s ověřením souhlasu majitele nemovitosti s adresou sdružení
 • Na poštovní schránku na výše uvedené adrese bude umístěna samolepka s názvem zapsaného spolku a též dodáno nové razítko s adresou spolku (přebírání pošty pro spolek).

2. Hospodaření sdružení

 • vyúčtování rekondičně rehabilitačního pobytu ve Štúrově, zúčastněné rodiny dodají do 15. září Ivě Brunátové kopie velkých technických průkazů)
 • předběžně domluveno doúčtování pro zbývající rodiny, které se pobytu nezúčastnily(přís­pěvek pro každé z nezúčastněných dětí se bude řešit individuálně)
 • zkontrolován stav pokladny
 • vymezení částky na poděkování sponzorům a propagaci, toto hlídá výbor sdružení
 • informace o průběhu žádostí o finanční příspěvek,které byly podány na ÚMO ÚMO
 • Poděkování za dar pro rodiny na rekondičně rehabilitační pobyt ve Štúrovo plzeňské společnosti ČEZ bude zveřejněno na stránkách zapsaného spolku.
 • Vybrány členské příspěvky za 1. pol. 2014

3. Nová volba předsedy, místopředsedy a výboru sdružení

 • vzhledem k tomu, že uplynula doba, na kterou byli voleni předseda, výbor a kontrolní a revizní komise sdružení, proběhla volba nová.
 • v souvislosti s novými stanovami zrušena kontrolní a revizní komise, místo ní určen místopředseda zapsaného spolku

Volba výboru a předsedy sdružení:

Předseda: Lukáš Štich , Sedlecká 5, 32300 Plzeň

Místopředseda: Vilém Kepka, Pod Mikulkou 5/538, 32300 Plzeň

Člen: Zdeněk Trubač, Úzká 17, 301 00 Plzeň

Volba pokladníka:

Pokladník: Iva Brunátová, Bolevecká 4, 301 00 Plzeň

4. Ostatní, diskuze

 • zápůjčky na pomůcky starší 2 let budou vyřazeny z evidence a darovány členům
 • provozní náklady cca 2000 Kč
 • vizitky, letáčky
 • všeobecné prospěšné informace (odečty darů z daní apod.)

Valná hromada schvaluje: body 1–3

 • Nové stanovy, hospodaření sdružení,dotace od ÚMO, volbu předsedy, místopředsedy a výboru

Valná hromada bere na vědomí: bod 4

 • ostatní, diskuze – zápůjčky, náklady, propagace, informace

K předloženému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky a pan Mgr.Lukáš Štich konstatoval, že návrh byl schválen.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrž. 0

V Plzni dne 10. září 2014

Zapsala: Alena Sikorová

Ověřitelé zápisu: Iva Brunátová, Anna Kepková

Zpět