Novinky

12.10.2023

Aktualizace partnerů

Proběhla aktualizace našich partnerů, všem děkujeme za projevenou přízeň

Celá zpráva
Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Ve středu 27.9.2023 jsme se od železniční zastávky Plzeň- Bolevec vydali na procházku kolem Třemošenského rybníka a dále ke Kamennému rybníku. Šli jsme po zážitkovém okruhu Spejbla a Hurvínka…

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Zápis z Valné hromady 2015

Program jednání:

 1. Nové stanovy – místo občanského sdružení zapsaný spolek, změna adresy
 2. Přijetí nových členů
 3. Hospodaření sdružení – vyúčtování rekondičně rehabilitačního pobytu ve Štúrovu, dotace, sponzoři, informace
 4. Ostatní – diskuze, informace o předvánočním bazárku v Caffe Emily

Zápis z jednání Valné hromady občanského sdružení David a Goliáš

Datum konání: 30. listopadu 2015 v 16.00 hod

Místo konání: Pod Mikulkou 5/538, 323 00 Plzeň

Přítomni: viz prezenční listina

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda PhDr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná (přítomno 13 členů, 2 na základě plné moci z 21ti).

Program jednání:

 1. Nové stanovy – místo občanského sdružení zapsaný spolek, změna adresy
 2. Přijetí nových členů
 3. Hospodaření sdružení – vyúčtování rekondičně rehabilitačního pobytu ve Štúrovu, dotace, sponzoři, informace
 4. Ostatní – diskuze, informace o předvánočním bazárku v Caffe Emily

1. Nové stanovy

 • Připraveny nové stanovy zapsaného spolku: nový název David a Goliáš, zapsaný spolek, přeposlány předsedovi sdružení PhDr. Lukáši Štichovi, který zařídí, aby řádně a včas byly uvedeny v platnost
 • V souvislosti se změnou stanov nová adresa zapsaného spolku: Pod Mikulkou 5/538, 32300 Plzeň
 • Vilém Kepka nejpozději do 10. prosince připraví výpis z katastru nemovitostí s ověřením souhlasu majitele nemovitosti s adresou sdružení
 • Na poštovní schránku na výše uvedené adrese bude umístěna samolepka s názvem zapsaného spolku a též dodáno nové razítko s adresou spolku (přebírání pošty pro spolek).

2. Přijetí nových členů

Projednána žádost o přijetí nové členky Dagmar Očenáškové, podmínky pro přijetí splňuje, je maminkou Jakuba, který má těžké kombinované postižení

Hlasování o přijetí: Pro: 13, Proti 0, Zdrželo se 0.

Na základě žádostí o přijetí byly přijaty do sdružení dvě nové rodiny – v květnu 2015 manželé Havlovi (ti jsou rodiči Kamilky, která má těžké kombinované postižení), a od ledna 2016 výše zmíněná Dagmar Očenášková.

Převedení členů sdružení manželů Tupých na členy čestné.

3. Hospodaření sdružení

Rok 2015

Vyúčtování rekondičně rehabilitačního pobytu ve Štúrově – vzhledem k financím, kterých je letos podstatně méně než v letech předchozích – proplacena pouze část nákladů na rekondičně-rehabilitační po­byt.

Vyúčtování za pobyt v r.2015 – výše zmíněná část nákladů rekondičně rehabilitační pobyt, bude odečtena od součtu všech získaných dotací, zbývajícími financemi budou podpořeny všechny rodiny, kterým sdružení David a Goliáš pomáhá.

Hlasování: Pro: 8, Proti 4, Zdrželo se: 1

Pro rok 2016(a roky následující):

Stanoveno: peníze z tzv. účelových dotací budou používány na konkrétní projekty (např„projekt Štúrovo“, ten je jedním z hlavních), jinak se všem rodinám z bezúčelových dotací dostane naprosto shodné podpory (na základě jimi dodaných dokladů)

Hlasování: Pro: 13, Proti 0, Zdrželo se: 0

Dále pak:

 • zkontrolován stav pokladny
 • přerozdělení příspěvků pro rodiny + připomenutí podmínek na jejíchž základě se dostává členům sdružení (tj. rodinám s handicapovanými dětmi)podpory
 • vymezení částky na poděkování sponzorům a propagaci, toto hlídá výbor sdružení
 • informace o o finančním příspěvku, který poskytl ÚMO
 • hospodaření pro r. 2015 uzavřeno

4. Ostatní, různé

 • Dne 19. 12. proběhne opět v Caffe Emily předvánoční bazárek, výtěžek z něj bude pro naše sdružení
 • Jeden z našich hlavních podporovatelů – Plzeňská Teplárenská přechází na nový systém, zakládá si nadaci, projekt se žádostí o finanční podporu podá v r. 2016 předseda sdružení PhDr. Lukáš Štich
 • Z majetku sdružení vyřazena hydromasážní vana (byla umístěna ve stacionáři Človíček) pro nefunkčnost
 • V lednu 2016 proběhne inventura majetku sdružení – do té doby je nutné stanovit likvidační komisi
 • V souvislosti s novými stanovami zrušena kontrolní a revizní komise, místo ní určen místopředseda zapsaného spolku

Valná hromada schvaluje: body 1–3

 • Nové stanovy, přijetí nových členů, hospodaření sdružení

Valná hromada bere na vědomí: bod 4

 • Ostatní, diskuze – bazárek, inventura majetku sdružení, Plzeňská Teplárenská

K předloženému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky a pan PhDr. Lukáš Štich konstatoval, že návrh byl schválen.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrž. 0

V Plzni dne 30. listopadu 2015

Zapsala: Alena Sikorová Ověřitelé zápisu:

Iva Brunátová

Anna Kepková

Zpět