Novinky

12.10.2023

Aktualizace partnerů

Proběhla aktualizace našich partnerů, všem děkujeme za projevenou přízeň

Celá zpráva
Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Ve středu 27.9.2023 jsme se od železniční zastávky Plzeň- Bolevec vydali na procházku kolem Třemošenského rybníka a dále ke Kamennému rybníku. Šli jsme po zážitkovém okruhu Spejbla a Hurvínka…

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Valná hromada

Zápis z jednání Valné hromady Občanského sdružení DAVID a GOLIÁŠ, z. s.

Zápis z jednání Valné hromady Občanského sdružení DAVID a GOLIÁŠ, z. s.

Datum konání: 6.června 2016

Místo konání: Úzká 17, 30100 Plzeň

Přítomni: viz prezenční listina, 15 členů z 22 (vč. 2 členů zastoupených na základě plné moci)

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda PhDr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná (přítomno 15 členů, 2 na základě plné moci, z 22ti).

Program jednání:

  1. Rehabilitačně rekreační pobyt Štúrovo
  2. Hospodaření zapsaného spolku Občanského sdružení DAVID a GOLIÁŠ
  3. Příprava benefičního koncertu pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ
  4. Různé

1. Rehabilitačně rekreační pobyt Štúrovo 2016

• dotací od plzeňského kraje zajištěno financování pobytu, dotace na Valné hromadě byla všem předložena k nahlédnutí

• v řešení pomocný personál

2. Hospodaření zapsaného spolku Občanského sdružení DAVID a GOLIÁŠ

• oznámena výše výtěžku z předvánočního bazárku v Caffe Emily

• stále v řešení žádost o dotaci u Plzeňské teplárenské(byla odeslána), Plzeňská teplárenská má v plánu založení vlastní nadace, čeká se na další vyjádření

• projekt ČEZ – oddychový(odleh­čovací) pobyt pro „maminky“ handicapovaných dětí, dotace pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ schválena

• dar od fyzické osoby 1611,– Kč

3. Příprava benefičního koncertu pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ

• datum konání – lístopad/prosinec 2016 – bude upřesněno předsedou zapsaného spolku

• návrhy: možné spojit s tradičním bazárkem, pojmout jako oslavu 15ti let od založení zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

4. Různé

• V zapsaném spolku Občanském sdružení DAVID a GOLIÁŠ je třeba zlepšit vzájemnou komunikaci (mezi řádovými členy i mezi výborem zapsaného spolku), zejména ohledně financí (má-li někdo nápad, kde je získat, dá o tom na vědomí všem, popř. Aleně Sikorové a ta to všem přepošle)

• do 14.7. 2016 vyřeší výbor zapsaného spolku tzv. kasičky a DMS (finanční příspěvky). Kasičky musí mít určité parametry (a to být nerozbitné, připevnitelné, průhledné a mít zámek). Přijatelné kasičky může shánět kdokoliv z členů, budou-li se mu zdát přijatelné, dá vědět výboru zapsaného spolku

• do 14.7. 2016 podá předseda Ministerstvu spravedlnosti návrh na změnu do spolkového rejstříku ze všemi náležitostmi

• diskuze

Valná hromada schvaluje: body 1–3

Valná hromada bere na vědomí: bod 4

K předloženému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky a pan PhDr. Lukáš Štich konstatoval, že návrh byl schválen.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdrž. 0 V Plzni dne 6. června 2016

Zapsala:

Alena Sikorová

Ověřitelé zápisu:

Iva Brunátová

Jaroslava Švarcová

Zpět