Novinky

3.02.2023

Jednání o odlehčovací službě, odlehčovací tábor

Ve středu proběhlo jednání s hejtmanem Plzeňského kraje

Na odlehčovací tábor od 21.8. 2023 – 27.8. 2023 sháníme asistenty(asis­tentky) k handicapova­ným dětem

Celá zpráva
S kolečky až na kraj světa..aneb jak jsme šli do Prčic

S kolečky až na kraj světa..aneb jak jsme šli do Prčic

Tak jsme šli do Prčic.....

V sobotu 20. 5. 2023 se uskutečnil 56. ročník legendárního pochodu Praha – Prčice, který letos přilákal (na 21 tras) 21760 pochodníků.

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Valná hromada 2017

Dne 7. ledna se členové zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ sešli na Valné hromadě

Program: 1)Bilance roku 2016

 • dotace
 • ostatní financování
 • nadační dar
 • spolupráce s agenturou Dora
 • hodnocení práce a účelu zapsaného spolku
 1. Výhled pro rok 2017
 2. Různé, Diskuze
 3. Prodloužení funkčního období Výboru spolku a pokladníka


Zápis z jednání Valné hromady Občanského sdružení DAVID a GOLIÁŠ, z. s.

Datum konání: 7. ledna 2017

Místo konání: Úzká 17, 30100 Plzeň

Přítomni: viz prezenční listina, 13 členů z 22 (vč. 3 členů zastoupených na základě plné moci)

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda PhDr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná (přítomno 13 členů, 3 na základě plné moci, z 22ti).

Dne 7. ledna se členové zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ sešli na Valné hromadě.

Informace z VH:

1) Bilance roku 2016

a) DOTACE

 • krajský úřad (financování rekondičně rehabilitačního pobytu ve slovenském Štúrovo, kancelářské potřeby, drobný majetek spolku,......)
 • nadace ČEZ (rekondičně rehabilitační pobyt maminek postižených dětí ve Františkových Lázních)

b) OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ

 • zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ dostal dar od jednotlivé osoby
 • výtěžek z tradičního „BAZÁRKU“ v Caffe Emily (konal se podruhé před Vánocemi v r. 2015)-tyto finanční prostředky poslouží dle domluvy s jednotlivými rodinami, kterým zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ pomáhá

c) NADAČNÍ DAR

 • poskytla na různé pomůcky pro děti nadace VINCI (dar jsme dostali na přelomu roku 2016/17), pomůcky je nutné pořídit do 3 měsíců.

Projekt od nadace VINCI se jmenuje OBLÁZKY PRO DAVIDA

d) SPOLUPRÁCE S AGENTUROU DORA

 • probíhájí občasné schůzky maminek handicapovaných dětí v prostorách agentury DORA, dle domluvy se připravují tvůrčí kurzy

e) HODNOCENÍ PRÁCE A ÚČELU ZAPSANÉHO SPOLKU

 • zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ nemá zaměstnance, vše funguje na vzájemné domluvě a spolupráci, obojí je na dobré úrovni

TÍMTO BYL ROK 2016 UZAVŘEN.

2) VÝHLED PRO ROK 2017

 • v prosinci 2016 se již potřetí konal tradiční předvánoční bazárek v Caffé Emily
 • opět chceme zažádat o dotaci u krajského úřadu
 • oslovíme ČEZ jinou cestou (nadace ČEZ poskytuje příspěvek 1 x za 2 roky)
 • opět se předpokládá spolupráce s nadací VINCI

3) RŮZNÉ, DISKUZE

Další nápady členů sdružení, návrhy, organizační informace, informace o jiných možnostích financování (v případě potřeby může zapsaný spolek pomoci se získáním individuálního příspěvku)

HANDICAPOVANÉ DĚTI, KTERÝM ZAPSANÝ SPOLEK POMÁHÁ OBDRŽELY OD HODNÉHO DÁRCE VĚCNÝ DÁREK – TABLET.

Úkol pro všechny: děti s dárkem vyfotit a nejpozději v průběhu prosince tyto fotky zaslat na mail místopředsedovi Zdeňkovi Trubačovi (popř. Aleně Sikorové) – splněno.

**

 1. PRODLOUŽENÍ FUNKČNÍHO OBDOBÍ VÝBORU SPOLKU A POKLADNÍKA**

Vzhledem k rozběhnutým a předpokládaným projektům se prodlužuje doba trvání funkce předsedy, místopředsedů a pokladníka o 1 rok, tj. do 30. prosince 2018.

Valná hromada schvaluje: body 2,4

Valná hromada bere na vědomí: body 1,3

K předloženému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky a pan PhDr. Lukáš Štich konstatoval, že návrh byl schválen.

Hlasování: pro 11, proti 1, zdrž.1

V Plzni dne 7. ledna 2017

Zapsala:

Alena Sikorová

Ověřitelé zápisu:

Iva Brunátová

Jaroslava Švarcová

Zpět