Novinky

13.01.2024

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Valná Hromada 2024, Novoroční pochod

Celá zpráva
2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu

2.ročník novoročního pochodu aneb ze Šťáhlav na zámek Kozel

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Valná hromada 2017

Dne 7. ledna se členové zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ sešli na Valné hromadě

Program: 1)Bilance roku 2016

 • dotace
 • ostatní financování
 • nadační dar
 • spolupráce s agenturou Dora
 • hodnocení práce a účelu zapsaného spolku
 1. Výhled pro rok 2017
 2. Různé, Diskuze
 3. Prodloužení funkčního období Výboru spolku a pokladníka


Zápis z jednání Valné hromady Občanského sdružení DAVID a GOLIÁŠ, z. s.

Datum konání: 7. ledna 2017

Místo konání: Úzká 17, 30100 Plzeň

Přítomni: viz prezenční listina, 13 členů z 22 (vč. 3 členů zastoupených na základě plné moci)

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda PhDr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná (přítomno 13 členů, 3 na základě plné moci, z 22ti).

Dne 7. ledna se členové zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ sešli na Valné hromadě.

Informace z VH:

1) Bilance roku 2016

a) DOTACE

 • krajský úřad (financování rekondičně rehabilitačního pobytu ve slovenském Štúrovo, kancelářské potřeby, drobný majetek spolku,......)
 • nadace ČEZ (rekondičně rehabilitační pobyt maminek postižených dětí ve Františkových Lázních)

b) OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ

 • zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ dostal dar od jednotlivé osoby
 • výtěžek z tradičního „BAZÁRKU“ v Caffe Emily (konal se podruhé před Vánocemi v r. 2015)-tyto finanční prostředky poslouží dle domluvy s jednotlivými rodinami, kterým zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ pomáhá

c) NADAČNÍ DAR

 • poskytla na různé pomůcky pro děti nadace VINCI (dar jsme dostali na přelomu roku 2016/17), pomůcky je nutné pořídit do 3 měsíců.

Projekt od nadace VINCI se jmenuje OBLÁZKY PRO DAVIDA

d) SPOLUPRÁCE S AGENTUROU DORA

 • probíhájí občasné schůzky maminek handicapovaných dětí v prostorách agentury DORA, dle domluvy se připravují tvůrčí kurzy

e) HODNOCENÍ PRÁCE A ÚČELU ZAPSANÉHO SPOLKU

 • zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ nemá zaměstnance, vše funguje na vzájemné domluvě a spolupráci, obojí je na dobré úrovni

TÍMTO BYL ROK 2016 UZAVŘEN.

2) VÝHLED PRO ROK 2017

 • v prosinci 2016 se již potřetí konal tradiční předvánoční bazárek v Caffé Emily
 • opět chceme zažádat o dotaci u krajského úřadu
 • oslovíme ČEZ jinou cestou (nadace ČEZ poskytuje příspěvek 1 x za 2 roky)
 • opět se předpokládá spolupráce s nadací VINCI

3) RŮZNÉ, DISKUZE

Další nápady členů sdružení, návrhy, organizační informace, informace o jiných možnostích financování (v případě potřeby může zapsaný spolek pomoci se získáním individuálního příspěvku)

HANDICAPOVANÉ DĚTI, KTERÝM ZAPSANÝ SPOLEK POMÁHÁ OBDRŽELY OD HODNÉHO DÁRCE VĚCNÝ DÁREK – TABLET.

Úkol pro všechny: děti s dárkem vyfotit a nejpozději v průběhu prosince tyto fotky zaslat na mail místopředsedovi Zdeňkovi Trubačovi (popř. Aleně Sikorové) – splněno.

**

 1. PRODLOUŽENÍ FUNKČNÍHO OBDOBÍ VÝBORU SPOLKU A POKLADNÍKA**

Vzhledem k rozběhnutým a předpokládaným projektům se prodlužuje doba trvání funkce předsedy, místopředsedů a pokladníka o 1 rok, tj. do 30. prosince 2018.

Valná hromada schvaluje: body 2,4

Valná hromada bere na vědomí: body 1,3

K předloženému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky a pan PhDr. Lukáš Štich konstatoval, že návrh byl schválen.

Hlasování: pro 11, proti 1, zdrž.1

V Plzni dne 7. ledna 2017

Zapsala:

Alena Sikorová

Ověřitelé zápisu:

Iva Brunátová

Jaroslava Švarcová

Zpět