Novinky

12.10.2023

Aktualizace partnerů

Proběhla aktualizace našich partnerů, všem děkujeme za projevenou přízeň

Celá zpráva
Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Rozloučení s létem a přivítání podzimu

Ve středu 27.9.2023 jsme se od železniční zastávky Plzeň- Bolevec vydali na procházku kolem Třemošenského rybníka a dále ke Kamennému rybníku. Šli jsme po zážitkovém okruhu Spejbla a Hurvínka…

Celý článek

DAVID a GOLIÁŠ

Valná hromada 2018

19.12. se konala Valná hromada zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ, z.s.


Zápis z jednání Valné hromady zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ, z.s.

Datum konání: 19.12. 2018 Místo konání: Caffe Emily, Zbrojnická 7, 301 15 Plzeň

Přítomni: viz prezenční listina, 18 členů z 21 (včetně 3 členů zastoupených na základě plné moci)

Řádnou Valnou hromadu zahájil předseda PhDr. Lukáš Štich a seznámil členy s programem jednání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů a tudíž je Valná hromada usnášeníschopná (přítomno 18 členů, 3 na základě plné moci, z 21)

Program:

 1. Hospodaření zapsaného spolku
 2. Štúrovo 2019
 3. Volba výboru zapsaného spolku a pokladníka
 4. Informace k veřejné sbírce ve prospěch zapsaného spolku
 5. Různé

1)Hospodaření zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

proběhlo vyúčtování za r. 2018

 • zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ obdržel dotaci od plzeňského kraje a dotaci od UMO 1 Plzeň .
 • součástí dotace od ÚMO 1 je i fyzioterapie, kterou je nutné využít do konce března 2019.

na podzim 2018 byla pro zapsaný spolek DAVID a GOLIÁŠ zahájena veřejná sbírka, více viz b. 4

2)Štúrovo 2019

 • rekondičně rehabilitační pobyt se bude konat i v případě, že by nebyl finančně zajištěn zapsaným spolkem DAVID a GOLIÁŠ.

3) Volba výboru a pokladníka zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

OD 1.1. 2019:

 • PŘEDSEDA: Vilém Kepka

  Pro: 17, Zdržel se 1, Proti 0

 • MÍSTOPŘEDSEDA: PhDr. Lukáš Štich

  Pro: 17, Zdržel se 1, Proti 0

 • MÍSTOPŘEDSEDA: Zdeněk Trubač

  Pro: 17, Zdržel se 1, Proti 0

 • POKLADNÍK: Iva Brunátová

  Pro: 17, Zdržel se 1, Proti 0

4)Informace k veřejné sbírce ve prospěch zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ

 • místopředseda zapsaného spolku Zdeněk Trubač informoval členy o umístění pokladniček a o průběhu veřejné sbírky (pokladničky jsou umístěny v Pizza Doma, Dobřanském pekařství a JS Homeopatii Jana Sikytová)
 • veřejná sbírka probíhá bez ukončení, 1× ročně bude nutné udělat výstup a výtěžek použít

Na webové stránky zapsaného spolku DAVID a GOLIÁŠ bude v dohledné době uveden transparentní účet pro veřejnou sbírku (uvede místopředseda PhDr. Lukáš Štich)

5)Různé

 • dary pro zapsaný spolek, darovací smlouvy, účty
 • diskuze

Valná Hromada schvaluje body 1 a 3

Valná Hromada bere na vědomí body 2,4 a 5

Zapsala: Alena Sikorová

Ověřitelé: Iva Brunátová, Anna Kepková

Zpět